Ryhmät

Lasten ryhmät

Lasten ryhmiin osallistuvat ovat tavallisesti iältään yli 6-vuotiaita. Ryhmässä voi lasten haasteista riippuen olla 2-4 lasta ja 1-2 ohjaajaa. Yhden ryhmäkäynnin kesto on 60-90 min. Tavoitteena lasten ryhmissä on tavallisesti tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Lisäksi ryhmissä voi harjoitella kokonais- ja hienomotorisia taitoja sekä tukea leikkitaitojen kehittymistä. Ryhmäprosessi alkaa alkuarvioinnilla, jonka pohjalta laaditaan yhdessä lapsen sekä vanhempien kanssa yksilölliset tavoitteet. Ryhmäkäynnit toteutuvat säännölliset joko vastaanotolla tai muualla ennalta sovitussa paikassa tavallisesti 6 kk - 12 kk:n ajan. Ryhmäprosessi päättyy loppuarviointiin, jonka pohjalta terapeutti laatii kirjallisen henkilökohtaisen palautteen ryhmäprosessista. Lisäksi ryhmäprosessi sisältää useampia vanhempien tapaamisia ryhmän pituudesta riippuen.

Nuorten ryhmät

Nuorten ryhmiin osallistuvat ovat iältään yli 13-vuotiaita. Ryhmissä voi olla 2-4 nuorta ja 1-2 ohjaajaa. Ryhmäkäyntien kesto on tavallisesti 60-90 min. Ryhmä tapaa säännöllisesti vastaanottotiloissa tai ennalta sovitussa paikassa 6-12 kk:n ajan. Tavoitteena nuorten ryhmissä voi olla minäkuvan ja tunnetaitojen vahvistumisen lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä arjen hallinnan lisääntyminen. Ryhmäläisten henkilökohtaiset tavoitteet sovitaan tarkemmin yhdessä nuorten ja vanhempien kanssa keskustellen ryhmäprosessin alkuvaiheessa. Ryhmäprosessi sisältää alkuarvioinnin lisäksi toteutuksen, loppuarvioinnin sekä kirjallisen henkilökohtaisen palautteen ryhmäprosessista. Lisäksi ryhmäprosessi sisältää vanhempien tapaamiset.

Lapsi-vanhempiryhmät

ToiMinnan polku ja TerapiaVene toteuttavat myös yhteisiä lasten ja vanhempien ryhmiä. Pienemmille lapsille (3-4v.) suunnatut vanhempi-lapsiryhmät ovat tarkoitettu lapsille, joilla on vaikeuksia aistitiedon käsittelyssä ja säätelyssä sekä kypsymättömyyttä motoriikan kehityksessä. Ryhmässä saadaan onnistumisen kokemuksia, löydetään lapsen ja perheen vahvuuksia ja voimavaroja sekä saadaan vertaistukea. Lisäksi etsitään konkreettisia keinoja perheille selvitä arjen haastavissa tilanteissa esim. aistiyliherkkyyksiin liittyen ja saadaan vinkkejä motoriikan kehityksen tukemiseksi.

5-6-vuotiaille lapsille suunnattu vanhempi-lapsiryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on haasteita tarkkaavaisuuden suuntaamisessa ja ylläpitämisessä, aistisäätelyn alueella, tunteiden ja vireystilan säätelemisessä sekä sosiaalisissa taidoissa / vuorovaikutuksessa. Ryhmässä saadaan yhdessä onnistumisen kokemuksia, löydetään lapsen ja perheen vahvuuksia ja voimavaroja, tuetaan vanhemmuutta ja saadaan vertaistukea. Lisäksi annetaan tietoa vireystilan säätelemisestä sekä etsitään konkreettisia keinoja tarkkaavaisuuden suuntaamiseen, vireyden ja käyttäytymisen säätelyyn, harjoitellaan omien tunteiden (sekä vanhemman että lapsen) tunnistamista ja ilmaisemista.