Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Lue lisää toimintaterapeuttiliiton sivuilta!

https://www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapialla tuetaan lapsen kokonaiskehitystä niin, että hän selviytyisi mahdollisimman hyvin omassa elinympäristössään kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasta tuetaan leikissä, itsestä huolehtimisen toiminnoissa, vapaa-ajan vietossa ja päiväkodin arjessa sekä koulunkäynnissä. Lasten toimintaterapia toteutuu pääasiassa vastaanottotiloissa, joka mahdollistaa monipuolisen taitojen ja valmiuksien harjoittelun. Terapia voi toteutua myös lapsen lähiympäristössä, jolloin taitojen harjoittelu arkielämässä on mahdollista ja terapiatilassa opitut taidot pääsevät näin siirtymään arkielämään.

Lapsen toimintaterapia alkaa arvioinnilla, jossa käytetään havainnoinnin ja haastattelun lisäksi erilaisia standardoituja testejä. Toimintaterapia-arvioinnin jälkeen lapselle laaditaan toimintaterapialle omat henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteet laaditaan yhdessä vanhempien ja muiden lapsen lähiympäristöön kuuluvien kanssa. Toimintaterapia voi kestää muutamasta kuukaudesta useampiin vuosiin lapsen ongelmien vaikeusasteesta riippuen.

Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapiassa käytetään nuoren mielenkiinnon sekä tavoitteiden mukaan valikoituja toiminnallisia menetelmiä kuten esim. lautapelit, leipominen, luova- ja liikunnallinen toiminta. Toimintaterapiassa tuetaan vuorovaikutuksen syntymisistä, yhdessä tekemistä, itseilmaisua ja vahvistetaan nuoren pärjäämisen tunnetta. Onnistumisen kokemusten myötä nuori alkaa huomata vahvuuksiaan, mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä ja toiminta omassa ympäristössä vahvistuu.

Nuorta tuetaan mm. arkielämän taitojen harjoittelussa, ympäristössä liikkumisessa, harrasteiden löytämisessä sekä rutiinien muodostamisessa ja ajankäytön hallinnassa. Omatoimisuus ja osallistuminen sosiaalisessa ympäristössä vahvistuvat ja tätä kautta itsenäistyminen mahdollistuu. Tasapainon löytäminen päivittäisten toimintojen välillä (opiskelu, vapaa-ajan harrastukset ja lepo) on nuorille tärkeää.

Nuorten toimintaterapiaa toteutetaan vastaanottotiloissa sekä nuoren omassa arkiympäristössä, kotona ja kodin ulkopuolella toimien. Yhteistyö nuoren lähiaikuisten kanssa on tärkeää.